Požadujeme

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice NESOUHLASÍME s dosavadním nastavením, organizací a legislativními pravidly pro lékařskou posudkovou službu, zejména pak se způsobem, jakým je posuzována invalidita trvale nemocných občanů

Svým nesouhlasem, dáváme najevo, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) musí změnit systém lékařských posudkových komisí a kontrolních prohlídek invalidity. Cílem našeho nesouhlasu je, aby rozhodnutími posudkových lékařů nebyla pošlapávána lidská důstojnost posuzovaných. 

 

Peticí vyjadřujeme nesouhlas se zněním vyhlášky číslo  359/2009 Sb. a  především pak s § 3 této vyhlášky, která definuje Způsob posouzení poklesu pracovní schopnosti.

Tento paragraf musí doznat změn. Není možné, ani logické, jak po stránce etické, tak i odborné, aby u pacienta, který trpí několika nemocemi současně, bylo přihlíženo s mírou pouhých 10 procentních bodů navíc. Každá nemoc by měla být posuzována zvlášť a v konečném hodnocení procentně připočtena k bodovému hodnocení ostatních nemocí stejného pacienta (to v případě, že by byl zachován stávající systém hodnocení).

 

Nesouhlas s postupy lékařských posudkových komisí při určování stupně invalidity pacientů:

   

-       Požadujeme, aby lékařské posudkové kontroly byly monitorovány pořízením zvukového záznamu a při porušení etiky ze strany lékařů, byly tyto osoby postiženy zákazem posudkové činnosti.

-       Požadujeme, aby onkologičtí pacienti a pacienti v remisi (toto období je nejvíce kritické pro vznik případné recidivy nemoci) u nichž je nezpochybnitelná diagnóza nebo doživotní následky, nebyli vystavováni lidsky potupným a ponižujícím lékařským posudkovým kontrolám, a to minimálně po dobu 5 let od operace.

-       Požadujeme, aby odvolací řízení pacientů týkající se rozhodnutí, s kterým nesouhlasí, bylo vyřízeno vždy v zákonné lhůtě do 30 dnů.

-       Požadujeme, aby byl nad posudkovými lékaři ustanoven kontrolní orgán MPSV, který bude dohlížet nad jejich činností tak, aby jí mohl kontrolovat a případně rozhodnout o nařízení opravného prostředku. Veřejnost by prostřednictvím MPSV a jeho kontrol měla být s výsledky práce posudkových lékařů, stejně jako s případnými změnami legislativy, pravidelně seznamována, a to pravdivě a srozumitelně.

-       Požadujeme, aby sociální pracovnice při šetření v domácnostech u pacientů vytvořily posudek, který bude směrodatný a v plném rozsahu platný. Nebude dále postoupen lékařské posudkové službě (při posuzování či kontrole invalidity) způsobem, že v těchto posudcích provede tzv. škrty. (jak se stalo v případě autorky této petice). Jestliže je v současném systému možné provést nemilosrdné škrty od stolu, pak shledáváme šetření sociálních pracovnic v místě bydliště pacientů za bezpředmětné a zbytečné.

 -       Požadujeme, aby v zákonu 329/2011 Sb., týkajícím se poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, byl jasně zakotven a vymezen nárok na průkaz TP, ZTP, ZTP/P osobám se zdravotním postižením a toto bylo striktně dodržováno.

 -       Navrhujeme, aby součástí lékařských posudkových kontrol a všech souvisejících jednání, byli jako přísedící povoláni lidé se sníženou pracovní schopností, kteří si danou nemocí prošli.